Konkurs “Zdjęcie na szczęście”

 REGULAMIN KONKURSU „Zdjęcie na szczęście!”

 

 • §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany w ramach kampanii „Warzywa i owoce – na szczęście!” i pod nazwą „Zdjęcie na szczęście!”” na profilu Savory or Sweet w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/savoryorsweetpl/) i jest zwany dalej: „Konkursem”. Organizatorem Konkursu jest:

Karolina Gawrońska, założycielka bloga Savory or Sweet

(dalej Organizator lub Biuro Obsługi Konkursu)

 

 1. Organizator działa na zlecenie ITBC Communication Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 22, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038209, NIP 113-22-32-133, reprezentowaną przez Jacka Jakubczyka – Prezesa Zarządu (dalej: Inicjator).
 2. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Odnośnik do regulaminu dostępny jest na profilu Savory or Sweet w poście konkursowym, adres: https://www.facebook.com/savoryorsweetpl/
 3. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze Konkursu.
 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na profilu Savory or Sweet https://www.facebook.com/savoryorsweetpl/
 5. Informacje o Konkursie będą dostępne na profilu Savory or Sweet w serwisie Facebook https://www.facebook.com/savoryorsweetpl/

 

 • §2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs trwa od 11 sierpnia 2017 roku do dnia 25 sierpnia 2017 roku, do godziny 23:59.
 2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 3. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 4. b) nie jest pracownikiem Organizatora i Inicjatora Konkursu
 5. c) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora i Inicjatora Konkursu
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 7. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §2 pkt 2
 8. b) zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja zapisów regulaminu poprzez umieszczenie pracy konkursowej w portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/savoryorsweetpl/
 9. Udział w konkursie polega na wykonaniu zdjęcia, na którym znajdzie się, w jakiejkolwiek formie, polskie warzywo i/lub owoc oraz umieszczenie go w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Savory or Sweet: https://www.facebook.com/savoryorsweetpl/ Na zdjęciu mogą znajdować się ludzie, inne przedmioty i dowolne inne elementy. Jednak nie mogą znajdować się na nim warzywa i owoce, które nie mogą być / nie są uprawiane w Polsce. Rodzaje polskich warzyw i owoców można sprawdzić w kalendarzu sezonowości oraz na stronie www.warzywaiowocenaszczescie.pl , gdzie ten kalendarz się znajduje.
 10. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które polubiły profil https://www.facebook.com/warzywaiowoce.naszczescie/ i wskazane jest, aby przed przystąpieniem do niego, dana osoba polubiła wymieniony fanpage. Jednak brak polubienia profilu nie wyklucza uczestnika z udziału w konkursie.
 11. W danej Edycji Konkursu, każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość Prac Konkursowych. Liczba zgłoszonych prac nie wpływa na werdykt Komisji Konkursowej. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażające godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym.
 12. Zakazane jest opublikowanie pracy, której nie jest się autorem lub kopiowanie zdjęcia z Internetu lub innego miejsca. W przypadku takiej sytuacji, gdy umieszczona praca nie będzie zgodna z tymi założeniami i zostanie to odkryte, osoba zamieszczająca taką pracę nie może zostać laureatem konkursu.
 13. Organizator ma prawo usuwać z Serwisu Prace Konkursowe, o których mowa w zdaniach poprzednich.

 

 • §3

NAGRODY

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Inicjator – ITBC Communication Sp.z.o.o.
 2. Wyłonionych zostanie 13 laureatów konkursu. Nagrodzonych zostanie 13 autorów zdjęć, które uznane zostaną za najlepsze. Zwycięzcy otrzymają dwie kategorie nagród:
 3. a) Robot kuchenny Russell Hobbs 19005 o wartości 225 zł brutto – dla trzech autorów zdjęć, których prace zostaną uznane za najlepsze
 4. b) e-book autorstwa Karoliny Gawrońskiej, założycielki bloga Savory or Sweet, o wartości 25 zł brutto – dla 10 autorów, których zdjęcia zostaną wyróżnione jako zwycięzcy konkursu
 5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 6. Nagrodzonych zostanie 13 Uczestników Konkursu. Nagrodzeni zostaną Uczestnicy, których prace zostaną uznane za najciekawsze i najlepsze. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę, niezależnie od ilości nadesłanych prac. Wyboru dokonuje komisja konkursowa na podstawie własnych odczuć i interpretacji. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 sierpnia 2017 roku na profilu Facebook: https://www.facebook.com/savoryorsweetpl/
 7. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej najpóźniej 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu następującymi kanałami: kontakt osobisty (poprzez portal Facebook) oraz ogłoszenie na Facebooku pod postem konkursowym.
 8. Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialni będą:
  1. a) Roboty kuchenne Russel Hobbs dla 3 osób – Inicjator.
  2. b) e-book autorstwa Karoliny Gawrońskiej – Organizator
 9. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie następujących danych w wiadomości prywatnej na profilu Savory or Sweet w serwisie Facebook: imienia, nazwiska, adresu wysyłki, adresu poczty e-mail, a także numeru telefonu.
 10. Nagrody zostaną wysłane pocztą do 8 września 2017 roku.
 11. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.
 12. Brak odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych, odmowa rozmowy lub odmowa podania w/w informacji potrzebnych do przekazania nagrody równoznaczne jest z rezygnacją z prawa do nagrody.
 13. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Organizator.
 14. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w ust.1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Inicjator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród Laureatowi obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagród zostanie dodana premia pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

Sumaryczna wartość nagród w konkursie wynosi 925 zł brutto, od której naliczony podatek wynosi 102, 76 zł, który odprowadzony zostanie do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

 • §4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, adresu wysyłki nagrody, numeru telefonu – niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

 • §5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • §6

OŚWIADCZENIE

Każdy uczestnik Konkursu akceptuje poniższe Oświadczenie:

Oświadczam, że w wysłanym przez mnie zgłoszeniu w ramach Konkursu:

 1. powstała w związku z wykonaniem zadania konkursowego odpowiedź nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone,
 2. ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych w pkt. 1 powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Niniejszym w związku z przyznaniem mi Nagrody przenoszę bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do utworu na rzecz Inicjatora na następujących polach eksploatacji:
 3. a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką;
 4. b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, a także do powielania w inny sposób;
 5. c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
 6. d) wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji oraz w social mediach
 7. e) Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń;
 8. f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
 9. g) wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

 

 • §7

Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności i konsekwencji wynikające z przeprowadzenia konkursu.

No Comments

SMAKOWAŁO? ZRÓB ZDJĘCIE I WSTAW JE W KOMENTARZU ;)

Odwiedź mnie na INSTAGRAMIE