REGULAMIN KONKURSU

Regulamin Konkursu “Ryneczek Lidla x Savory or sweet”

  • §1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu “Ryneczek Lidla x Savory or sweet” (dalej „Konkurs”), jest Hash.fm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-803), Al. Jerozolimskie 56C, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000410175, NIP: 52726732302, REGON: 145995393 (dalej „Organizator”).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r.

4. Konkurs rozpoczyna się w momencie opublikowania postu na Instagramie z zadaniem konkursowym w dniu 4.01.2018 w momencie, a kończy 11.01.2018 r. o godzinie 23:59:59, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

  • §2. Warunki uczestnictwa

1. Przed dokonaniem zgłoszenia do Konkursu, o którym mowa poniżej, uczestnik Konkursu (dalej „Uczestnik”) powinien się zapoznać z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”).

2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, mająca ukończone 18 lat, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora.

4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności:

a). zapoznać się z niniejszym Regulaminem;

b). nie później niż do dnia 11.01.2018 r. do godziny 23:59:59, dokonać zgłoszenia do Konkursu (dalej „Zgłoszenie”), poprzez

wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 5 poniżej.

5. Zadanie konkursowe polega na skomentowaniu zdjęcia konkursowego opublikowanego na profilu https://www.instagram.com/savoryorsweetpl poprzez dodanie komentarza z odpowiedzią na zadanie konkursowe „Jaki jest Twój sposób na przechowywanie świeżych warzyw i owoców” przy wykorzystaniu funkcji dodaj komentarz dostępnej w serwisie Instagram (dalej „Komentarz”).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu danego Zgłoszenia, w szczególności w przypadku:

a). zawarcia w Zgłoszeniu wulgaryzmów, treści obraźliwych, nieprzyzwoitych, politycznych, pornograficznych, o podtekście

seksualnym, religijnych, nawołujących do agresji i przemocy na jakimkolwiek tle lub treści sprzecznych z prawem;

b). naruszenia w Zgłoszeniu jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich lub prawa do ochrony wizerunku.

  • 3. §Rozstrzygnięcie Konkursu i nagroda

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń oraz wyłonienia 10 (dziesięć) zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.

2. Przy wyborze zwycięzcy Konkursu, Komisja Konkursowa będzie kierować się subiektywną oceną kreatywności i oryginalności Komentarza, dopasowania stworzonego Komentarza do charakteru zadania konkursowego oraz jej zgodności z wymaganiami zawartymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku braku dostatecznej ilości Zgłoszeń spełniających wymagania przewidziane w niniejszym Regulaminie, w szczególności w przypadku niskiego poziomu merytorycznego Komentarzy, Komisja Konkursowa ma prawo do niewyłonienia zwycięzcy/ów Konkursu. W przypadku nieodebrania nagrody lub zrzeczenia się nagrody przez danego zwycięzcę Konkursu, nagroda przepada.

3. Komisja Konkursowa wybierze 10 (dziesięć) Komentarzy, których autorzy zostaną nagrodzeni nagrodą rzeczową – każda w postaci 2 (dwa) bawełnianych woreczków z logotypem Ryneczku Lidla o łącznej wartości 17 (siedemnaście) złotych brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej.

4. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

5. Uczestnik może dodać nieograniczoną liczbę Komentarzy. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej nagrody.

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w komentarzu pod zgłoszeniem konkursowym za pośrednictwem funkcjonalności serwisu, w którym zostało umieszczone zadanie konkursowe.

7. Warunkiem wydania nagrody danemu zwycięzcy Konkursu jest wysłanie przez niego, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania do zwycięzcy Konkursu, informacji o wygraniu w Konkursie, zgodnie z postanowieniami pkt 6 powyżej, wiadomości e-mail z imieniem, nazwiskiem, adresem korespondencyjnym i numerem tel. kom., na adres team@hash.fm. Nieodebranie nagrody przez zwycięzcę Konkursu, przesłanej mu przez Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej, skutkuje przepadkiem nagrody.

  • §4. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Hash.fm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-803), Al. Jerozolimskie 56C,.

2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i przepisów prawa. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie profilu w serwisie Instagram, a w przypadku zwycięzcy Konkursu również w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, a także PESEL lub NIP, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na obowiązki Organizatora związane pobraniem i odprowadzeniem podatku dochodowego od wygranej i odprowadzenia go do właściwego urzędu skarbowego.

3. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez adres email lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

4. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się poprzez email iodo@hash.fm lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora: dostawcom usług IT, kurierom, itp.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  • §5. Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Instagram, ani jego właścicielami czy administratorami.

2. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym

wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych, o których mowa w pkt 1 powyżej.

3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, w terminie 14 (czternastu) dni, od daty ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie https://karolinagawronska.pl/regulamin.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu o czym zostaną oni poinformowani poprzez publikację zmienionego Regulaminu na stronie https://karolinagawronska.pl/regulamin/, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.

No Comments

SMAKOWAŁO? ZRÓB ZDJĘCIE I WSTAW JE W KOMENTARZU ;)

Odwiedź mnie na INSTAGRAMIE